slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

 Обхват на услугата

» Текущо водене и приключване на счетоводната отчетност включващо: 

 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи. 

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител. 

 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.  

• Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите. 

 » ТРЗ и Личен състав  

• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.  

• Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета.  

• Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.  

• Попълване на трудови и осигурителни книжки.  

• Заверка на осигурителен стаж. 

 » Годишно счетоводно приключване 

• Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети. 

 • Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.  

• Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт.  

• Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител.  

» Други услуги 

 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи.  

• Представителство пред органите на НАП, НОИ и НЗОК. 

 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.  

• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.  

• Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово-правната и осигурителната нормативна база.  

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer